The Soldier's Tale

The Soldier's Tale


2021-04-11 Sun 14:30Recital Hall500 700Buy
Yin-Fang Chang, conductor
Hao-Tun Teng, Yi-Chun Chen, Wen-Tso Chen, violin
Chao-Ying Lu, Jubel Chen, Ya-Han Huang, viola
Jih-Sheng Huang, Yu-Wen Wang, cello
Yi-Jung Su, Pei-Chih Lien, double bass
Anders Norell, flute
Chun-Yen Lai, clarinet
Kai-Yu Jian, bassoon
Jen-Hsien Huang, Jer-Yun Huang, horn
Nicolas Rusillon, cornet
Kun-Ying Lee, trombone
Ting-Chuan Chen, percussion
Ming-Hui Lin, yangqin
Yi-Sheng Hsu, narrator

Igor Stravinsky : Ragtime
Igor Stravinsky : Concerto in E-flat Dumbarton Oaks
Igor Stravinsky : The Soldier's Tale